Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Publicēts: Pirmdiena, 30.marts 2020 16.00

 Satiksmes organizēšanas shēma Rīgas ielas remonta darbu laikā

 

 

SIA “Ikšķiles māja”


Par pieslēgšanos projekta “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta” A, B, C daļas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

Publicēts: Ceturtdiena, 12.marts 2020 09.40

Informējam, ka projekta  “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta” ietvaros ir izbūvēti un nodoti ekspluatācijā sadzīves kanalizācijas tīkli (A, B, C daļa) – Priedaines, Kārklu, Ābeļu, Aizvēja, Senatnes, Vairoga, Pils, Upes, Rīgas, Uzvaras, Papeļu, Ozolu, Lībiešu, Dārza, Stadiona, Kraujas, Raudu, Krasta, Sporta, Vimbu, Asaru, Ķīšu, Robežu, Mālu, Alkšņu, Jāņa Kugas, Ievu, Kalnu, Ķiršu, Bumbieru, Ābolu un Ošu ielās.

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju lietot centralizētās kanalizācijas pakalpojumus un pieslēgt nekustamo īpašumu pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Lai veiktu pieslēgšanos pie jaunizbūvētajiem tīkliem, ir jāsaņem tehniskie noteikumi no SIA “Ikšķiles māja”. Lai saņemtu tehniskos noteikumus nepieciešami šādi dokumenti:

 • fiziskas vai juridiskas personas iesniegums (SIA “Ikšķiles māja” sagatavots iesniegums);
 • pilnvara, ja tehniskos noteikumus nepieprasa objekta īpašnieks;
 • zemesgrāmatas apliecība (kopija);
 • visu kopīpašnieku rakstveida piekrišana vai kopīgs tehnisko noteikumu pieprasījums, ja zeme ir kopīpašumā un zemesgrāmatā īpašuma tiesības nostiprinātas uz domājamo daļu (LR Civillikuma 1067., 1068.pants);
 • zemes nomas līgums (kopija), ja tehniskos noteikumus pieprasa nomnieks.

Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīta papildus informācija.

Pēc minēto dokumentu iesniegšanas tehniskie noteikumi tiks sagatavoti un izsniegti 20 dienu laikā. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu. Pēc tehnisko noteikumu saņemšanas jāievēro visas norādītās prasības un SIA “Ikšķiles māja” jāiesniedz saskaņošanai plānoto sadzīves kanalizācijas pievada izbūves shēmu pa nekustamā īpašuma teritoriju ar piesaistēm un ar īpašnieka saskaņojumu. Pēc tam sava īpašuma teritorijā drīkst sākt cauruļvadu un pieslēguma izbūves darbus. Īpašnieks sava īpašuma robežās tīklus un pieslēgumu izbūvē pašu spēkiem. Pieslēgumu pie inženiertīkliem drīkst veikt tikai SIA “Ikšķiles māja” norīkota pārstāvja klātbūtnē. Tikai pēc inženiertīklu izbūves pārbaudes veikšanas īpašnieks drīkst aizbērt tehnoloģisko tranšeju vai būvbedri. Plānotā pakalpojuma uzskaitei jāuzstāda uzskaites mezgls ar atbilstošu mēraparātu (skaitītāju), ievērojot tehnisko noteikumu norādes.
Uzmanību! Sadzīves kanalizācijas sistēmā atļauts ievadīt tikai sadzīves notekūdeņus. Virszemes lietus ūdens novadīšana sadzīves kanalizācijas tīklā ir kategoriski aizliegta.

Pēc izbūves SIA „Ikšķiles māja” iesniegt izbūvēto inženierkomunikāciju izpilduzmērījuma digitālo failu dwg un pdf formātā, kas ir reģistrēts Ikšķiles novada pašvaldībā vai izpildshēmu ar cauruļvadu un skataku diametriem, iebūves dziļumiem (spiedvadu augšas atzīmes, pašteces cauruļvadu tekņu atzīmes) un piesaistēm. Pēc visu darbu pabeigšanas saņemt atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijai no SIA „Ikšķiles māja”.

Pēc cauruļvadu izbūves un skaitītāja uzstādīšanas jāierodas SIA “Ikšķiles māja”, Dainu ielā 1A-1, Ikšķilē (darba laiks pirmdienās 8.00-13.00 13.30-19.30; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.00-13.00 13.30-16.30; piektdienās 8.00-13.00) un jānoslēdz līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu (kanalizācijas novadīšana).

Papildus informācija par pieslēgumu veikšanu var saņemt pa mob. tālruņa Nr. 27333124, 27844103 vai rakstīt uz e-pasta adresēm: ugis.plaudis@ikskilesmaja.lv, vilis.bite@ikskilesmaja.lv, informāciju par līgumu slēgšanu, tarifiem un norēķiniem var saņemt pa tālruni 65030316, e-pasta adrese: birojs@ikskilesmaja.lv vai ierodoties personīgi SIA “Ikšķiles māja” birojā Dainu ielā 1A-1, Ikšķilē.

SIA “Ikšķiles māja”


 

Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Publicēts: Pirmdiena, 28.Februāris 2020 09.23

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, būvniecības darbi notiek A, B, C un D, E, F, G daļā (skatīt attēlu Nr.1, skatīt attēlu Nr.2)
(Atskaites periods no 01.04.2019. līdz 31.01.2020.)

No 2018.gada 13.augusta līdz 2020.gada 31.janvārim ir veikti sekojoši būvdarbi:

A. daļas būvdarbi:
A daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli kopumā 5047,12 m.
KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100% pabeigts).
Ceļu segumu atjaunošana un labiekārtošanas darbi ir pabeigti.

B. daļas būvdarbi:
Cauruļvadu izbūve 100%. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 3369,83 m.
KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100% pabeigts).
Ceļu segumu atjaunošana un labiekārtošanas darbi ir pabeigti.

C. daļas būvdarbi:
Cauruļvadu izbūve 100% pabeigta. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 4676,98 m.
KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100% pabeigts).
Tika veikta ceļu seguma atjaunošanas darbi un labiekārtošanas darbi izņemot Ievu ielu, Ķiršu ielu (20m2). Labiekārtošanas darbi tiks turpināti 2020.gada maija mēnesī.

D. daļas būvdarbi:
Cauruļvadu izbūve 100% pabeigta. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 4744,95 m.
KSS – izbūvētas visas paredzētās kanalizācijas sūkņu stacijas – 3 gab. (100% pabeigts).
Daļēji veikti ceļu seguma atjaunošanas darbi un labiekārtošanas darbi. Labiekārtošanas darbi tiks turpināti 2020.gada maija mēnesī.

E. daļas būvdarbi:
Cauruļvadu izbūve 100% pabeigta. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 6249.42,98 m.
KSS – izbūvētas visas paredzētās kanalizācijas sūkņu stacijas – 7 gab. (100% pabeigts, ieskaitot papildus izbūvēto KSS Laivinieku ielā).
Daļēji veikti ceļu seguma atjaunošanas darbi un labiekārtošanas darbi. Labiekārtošanas darbi tiks turpināti 2020.gada maija mēnesī.

F. daļas būvdarbi:
F daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti, izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 3189.58 m.
KSS izbūve – izbūvētas visas paredzētās kanalizācijas sūkņu stacijas – 5 gab. (100% pabeigts).
Daļēji veikti ceļu seguma atjaunošanas darbi un labiekārtošanas darbi. Labiekārtošanas darbi tiks turpināti 2020.gada maija mēnesī.

G. daļas būvdarbi:
G daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti, izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 8115.51 m.
KSS izbūve – izbūvētas visas paredzētās kanalizācijas sūkņu stacijas – 4 gab. (100% pabeigts).
Daļēji veikti ceļu seguma atjaunošanas darbi un labiekārtošanas darbi. Labiekārtošanas darbi tiks turpināti 2020.gada maija mēnesī.

Februāra un marta mēnesī kanalizācijas izbūves darbi projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” ietvaros turpināsies.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!

„Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” projekta vadītājs
SIA “Ikšķiles māja” direktors Juris Rudens


Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Publicēts: Pirmdiena, 25.Februāris 2020 15.50

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, būvniecības darbi notiek A, B, C un D, E, F, G daļā (skatīt attēlu Nr.1, skatīt attēlu Nr.2)
(Atskaites periods no 01.04.2019. līdz 31.12.2019.)

No 2018.gada 13.augusta līdz 2019.gada 31.decembrim ir veikti sekojoši būvdarbi:

A. daļas būvdarbi:
A daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli kopumā 4980,42 m.
KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100% pabeigts).
Ceļu segumu atjaunošana un labiekārtošanas darbi ir pabeigti.

B. daļas būvdarbi:
Cauruļvadu izbūve 100%. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 3307 m.
KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100% pabeigts).
Ceļu segumu atjaunošana un labiekārtošanas darbi ir pabeigti.

C. daļas būvdarbi:
Cauruļvadu izbūve 100% pabeigta. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 4644,95 m.
KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100% pabeigts).
Tika veikta ceļu seguma atjaunošanas darbi un labiekārtošanas darbi izņemot Ievu ielu, Ķiršu ielu (20m2). Labiekārtošanas darbi tiks turpināti 2020.gada maija mēnesī.

D. daļas būvdarbi:
Cauruļvadu izbūve 100% pabeigta.
KSS – izbūvētas visas paredzētās kanalizācijas sūkņu stacijas – 3 gab. (100% pabeigts).
Daļēji veikti ceļu seguma atjaunošanas darbi un labiekārtošanas darbi. Labiekārtošanas darbi tiks turpināti 2020.gada maija mēnesī.
Ziedu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 550,70 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 3,5 m. Veikti grunts sablīvējuma testi un CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.

E. daļas būvdarbi:
Cauruļvadu izbūve 100% pabeigta.
KSS – izbūvētas visas paredzētās kanalizācijas sūkņu stacijas – 7 gab. (100% pabeigts, ieskaitot papildus izbūvēto KSS Laivinieku ielā).
Daļēji veikti ceļu seguma atjaunošanas darbi un labiekārtošanas darbi. Labiekārtošanas darbi tiks turpināti 2020.gada maija mēnesī.
Laivinieku iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 411,20 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 4,29 m. Veikti grunts sablīvējuma testi un CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Laivinieku ielā (papilddarbi) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas La-KSS-JAUNA izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija izbūvēta 100%.
EL tīklu izbūve Laivinieku ielā (papilddarbi) – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas EL tīklu izbūve (1 gab). Darbu izpilde – 100%

F. daļas būvdarbi:
F daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti, izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 3189.58 m.
KSS izbūve – izbūvētas visas paredzētās kanalizācijas sūkņu stacijas – 5 gab. (100% pabeigts).
Daļēji veikti ceļu seguma atjaunošanas darbi un labiekārtošanas darbi. Labiekārtošanas darbi tiks turpināti 2020.gada maija mēnesī.

G. daļas būvdarbi:
G daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti, izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 8115.51 m.
KSS izbūve – izbūvētas visas paredzētās kanalizācijas sūkņu stacijas – 4 gab. (100% pabeigts).
Daļēji veikti ceļu seguma atjaunošanas darbi un labiekārtošanas darbi. Labiekārtošanas darbi tiks turpināti 2020.gada maija mēnesī.

Janvāra un februāra mēnesī kanalizācijas izbūves darbi projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” ietvaros turpināsies.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!

„Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” projekta vadītājs
SIA “Ikšķiles māja” direktors Juris Rudens


Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Publicēts: Pirmdiena, 6.Janvāris 2020 18.35

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, būvniecības darbi notiek A, B, C un D, E, F, G daļā (skatīt attēlu Nr.1, skatīt attēlu Nr.2)
(Atskaites periods no 01.04.2019. līdz 30.11.2019.)

No 2018.gada 13.augusta līdz 2019.gada 30.novembrim ir veikti sekojoši būvdarbi:

A. daļas būvdarbi:
A daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli kopumā 4980,42 m.
KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100% pabeigts).
Pabeigti atliktie darbi, izņemot ceļa seguma atjaunošana un labiekārtošana Pils ielā.

B. daļas būvdarbi:
Cauruļvadu izbūve 100%. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 3307 m.
KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100% pabeigts).

C. daļas būvdarbi:
Cauruļvadu izbūve 100% pabeigta. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 4644,95 m.
KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100% pabeigts).
Tika veikta ceļu seguma atjaunošanas darbi un labiekārtošanas darbi izņemot Ievu ielu, Ķiršu ielu (20m2). Labiekārtošanas darbi tiks turpināti 2020.gada maija mēnesī.

D. daļas būvdarbi:
Peldu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 707,36 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 39,24 m. Veikti grunts sablīvējuma testi un CCTV inspekcija. Veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Magoņu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 325,69 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 6,14 m. Veikti grunts sablīvējuma testi un CCTV inspekcija. Veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Magoņu iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 11,61 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 11,61 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta hidrauliskā pārbaude. Veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Ziedu iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 812,79 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 12,85 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta hidrauliskā pārbaude. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Dīķu ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas Di-KSS-1 izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija izbūvēta 100%.
Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Ziedu ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas Zi-KSS-3 izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija izbūvēta 100%.
Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Magoņu ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas Ma-KSS-2 izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija izbūvēta 100%.
EL tīklu izbūve Magoņu ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas EL tīklu izbūve. Darbu izpilde – 100%.
EL tīklu izbūve Dīķu ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas EL tīklu izbūve. Darbu izpilde – 100%.
EL tīklu izbūve Ziedu ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas EL tīklu izbūve. Darbu izpilde – 100%.
Tika veikta ceļu seguma atjaunošana:
Ziedu ielā (daļēji);
Dalbiņu ielā (pilnā apjomā);
Magoņu ielā (pilnā apjomā);
Peldu ielā (pilnā apjomā);
Zemeņu ielā (pilnā apjomā).

E. daļas būvdarbi:
Smilgu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 56,44 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 4,81 m. Veikti grunts sablīvējuma testi un CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Laivinieku iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 352,90 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 21,40 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Miera iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 411,20 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 4,29 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Rasas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 347,85 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 6,81 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Lejas ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas Le-KSS-4 izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija izbūvēta 100%.
Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Pilskalna ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas Pi-KSS-6 izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija izbūvēta 100%.
EL tīklu izbūve Lejas, Līvciema un Pilskalna ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas EL tīklu izbūve. Darbu izpilde – 100%.
Tika veikta ceļu seguma atjaunošana:
Rītupes ielā (daļēji);
Rītiņu ielā (pilnā apjomā);
Līvciema ielā (pilnā apjomā);
Rasas ielā (pilnā apjomā).

F. daļas būvdarbi:
F daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti, izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 3189.58 m.
KSS izbūve – izbūvētas visas paredzētās kanalizācijas sūkņu stacijas – 5 gab.
Tika veikta ceļu segumu atjaunošana:
Tīnūžu šoseja (pilnā apjomā);
Kārļa iela (daļēji);
Lakstīgalu iela (pilnā apjomā);
Paparžu iela (pilnā apjomā).

G. daļas būvdarbi:
G daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti, izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 8115.51 m.
KSS izbūve – izbūvētas visas paredzētās kanalizācijas sūkņu stacijas – 4 gab.
Ausekļa iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 1245,60 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 218,40 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
EL tīklu izbūve Ausekļa ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas EL tīklu izbūve (1gab). Darbu izpilde – 100%.
Tika veikta ceļu segumu atjaunošana:
Mārtiņa ielā (daļēji);
Ausekļa ielā (daļēji);
Māras ielā (pilnā apjomā);
Lupīnu ielā (daļēji);
Ādama ielā (daļēji);
Ogres ielā (daļēji).

Decembra un Janvāra mēnesī kanalizācijas izbūves darbi projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” ietvaros turpināsies.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!

„Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” projekta vadītājs
SIA “Ikšķiles māja” direktors Juris Rudens


 

Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Publicēts: Pirmdiena, 5.Decembris 2019 15.58

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, būvniecības darbi notiek A, B, C un D, E, F, G daļā (skatīt attēlu Nr.1, skatīt attēlu Nr.2)
(Atskaites periods no 01.04.2019. līdz 31.10.2019.)

No 2018.gada 13.augusta līdz 2019.gada 31.oktobrim ir veikti sekojoši būvdarbi:

A. daļas būvdarbi:
A daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli kopumā 4980,42 m.
KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100% pabeigts).
Pabeigti atliktie darbi, izņemot ceļa seguma atjaunošana un labiekārtošana Pils ielā.

B. daļas būvdarbi:
Cauruļvadu izbūve 100%. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 3307 m.
KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100%).

C. daļas būvdarbi:
Cauruļvadu izbūve 100% pabeigta. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 4635 m.
KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100%).
Tika veikta ceļu seguma atjaunošanas darbi un labiekārtošanas darbi izņemot Ievu ielu. Labiekārtošanas darbi tiks turpināti 2020.gada maija mēnesī.

D. daļas būvdarbi:
Dīķu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 390,75 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 16,29 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Peldu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 668,12 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 500,52 m. Veikti grunts sablīvējuma testi un CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 94%.
Dalbiņa iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 175,50 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 175,50 m. Veikti grunts sablīvējuma testi un CCTV inspekcija. Veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Magoņu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 319,55 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 3,31 m. Veikti grunts sablīvējuma testi un CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Ziedu iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 799,94 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 19,60 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 98%.
Dīķu iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 47,78 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 47,78 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tika veikta hidrauliskā pārbaude. Tīklu izbūve veikta 100%.
Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Dīķu ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas Di-KSS-1 izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija izbūvēta 75%.
Tika veikta ceļu seguma atjaunošana:
Ziedu ielā (daļēji);
Dalbiņu ielā (pilnā apjomā);
Birzes ielā (pilnā apjomā);
Peldu ielā (daļēji).

E. daļas būvdarbi:
Lejas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 588,90 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 6,53 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Līvciema iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 549,31 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 341,75 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Tika veikta ceļu seguma atjaunošana:
Priežu ielā (pilnā apjomā);
Līvciema ielā (daļēji);
Rītiņu ielā (daļēji);
Smilšu ielā (pilnā apjomā);
Rasas ielā (daļēji).

F. daļas būvdarbi:
Kārļa iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 384,44 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 3,17 m. Veikti grunts sablīvējuma testi un CCTV inspekcija.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Tīnūžu šoseja – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 42,50 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 3,28 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Lakstīgalu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 190,07 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 40,46 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tika veikta spiedvada hidrauliskā pārbaude. Tīklu izbūve veikta 100%.
Tīnūžu šoseja (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 24,10 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 1,80 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, spiedvada hidrauliskā pārbaude. Tīklu izbūve veikta 100%.
EL tīklu izbūve Lakstīgalu ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas EL tīklu izbūve. Darbu izpilde – 100%.
EL tīklu izbūve Tīnūžu šosejā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas EL tīklu izbūve. Darbu izpilde – 100%.
Tika veikta ceļu segumu atjaunošana:
Lakstīgalu ielā (daļēji);
Zīļu ielā (pilnā apjomā);
Cīruļu ielā (pilnā apjomā).

G. daļas būvdarbi:
Lupīnu iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 852,51 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 380,63 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Celmu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 254,96 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 4,09 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana.  Tīklu izbūve veikta 100%.
Indrānu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 1166,68 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 15,19 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Melioratoru iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 236,10 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 38,05 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Ausekļa iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 1027,20 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 13,11 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 82%.
Celmu iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 107,80 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 10,95 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, spiedvada hidrauliskā pārbaude. Tīklu izbūve veikta 100%.
Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Ceriņu ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas Ce-KSS-2 izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija izbūvēta 75%.
EL tīklu izbūve Ausekļa ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas EL tīklu izbūve (2.gab). Darbu izpilde – 100%.
EL tīklu izbūve Mārtiņa ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas EL tīklu izbūve. Darbu izpilde – 100%.
Tika veikta ceļu segumu atjaunošana:
Mārtiņa ielā (daļēji);
Ausekļa ielā (daļēji);
Melioratora ielā (pilnā apjomā);
Māras ielā (daļēji);
Celmu ielā (daļēji);
Ādama ielā (daļēji).

Novembra un Decembra mēnesī kanalizācijas izbūves darbi projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” ietvaros turpināsies.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!

„Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” projekta vadītājs
SIA “Ikšķiles māja” direktors Juris Rudens


 

Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Publicēts: Pirmdiena, 4.Novembris 2019 15.10

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, būvniecības darbi notiek A, B, C un D, E, F, G daļā (skatīt attēlu Nr.1, skatīt attēlu Nr.2)
(Atskaites periods no 01.04.2019. līdz 30.09.2019.)

No 2018.gada 13.augusta līdz 2019.gada 30.septembrim ir veikti sekojoši būvdarbi:

A. daļas būvdarbi:
A daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli kopumā 4980,42 m.
KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100% pabeigts).
Pabeigti atliktie darbi, izņemot ceļa seguma atjaunošana un labiekārtošana Pils ielā.

B. daļas būvdarbi:
Cauruļvadu izbūve 100%. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 3307 m.
KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100%).

C. daļas būvdarbi:
Cauruļvadu izbūve 100% pabeigta. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 4630 m.
KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100%).
Tika veikta ceļu seguma atjaunošana:
Ābolu iela (pilnā apjomā);
Jāņa Kugas iela (pilnā apjomā).

D. daļas būvdarbi:
Ziedu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 547,20 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 13,02 m. Veikti grunts sablīvējuma testi un CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 99%.
Peldu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 167,60 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 167,60 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 24%.
Zemeņu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 70,60 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 70,60 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Magoņu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 316,24 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 97,69 m. Veikti grunts sablīvējuma testi un CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 90%.
Ziedu iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 780,34 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 1,19 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 95%.
Ziedu iela ūdensvads – Tika veikta ūdensvada Ū1 būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 181,44 m ūdensvada cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 181,44 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta hidrauliskā pārbaude. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.

Tika veikta ceļu seguma atjaunošanan – Ziedu iela (daļēji).

E. daļas būvdarbi:
Lejas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 582,37 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 179,87 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 99%.
Lejas iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 252,90 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 164,13 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 93%.
Līvciema iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 171,70 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 171,70 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, spiedvada hidrauliskā pārbaude. Tīklu izbūve veikta 100%.
Pilskalna iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 89,90 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 89,90 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Priežu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 541,20 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 59,23 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Smilgu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 51,63 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 51,63 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Rasas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 341,04 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 32,31 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 97%.
Rītumpes iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 295,10 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 126,60 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Tika veikta ceļu segumu atjaunošana sekojošās ielās – Rītiņu iela (daļēji).

F. daļas būvdarbi:
Kārļa iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 381,27 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 7,36 m. Veikti grunts sablīvējuma testi.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 95%.
Tīnūžu šoseja – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 39,22 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 39,22 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Lakstīgalu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 190,07 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 40,46 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tika veikta spiedvada hidrauliskā pārbaude. Tīklu izbūve veikta 100%.
Tīnūžu šoseja (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 22,30 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 22,30 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, spiedvada hidrauliskā pārbaude. Tīklu izbūve veikta 100%.
Lakstīgalu iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 44,32 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 44,32 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, spiedvada hidrauliskā pārbaude. Tīklu izbūve veikta 100%.
Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Lakstīgalu ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas La-KSS-3 izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija izbūvēta 75%.
Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Tīnūžu šoseja – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas Ti-KSS-1 izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija izbūvēta 75%.
EL tīklu izbūve Kārļa ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas EL tīklu izbūve. Darbu izpilde – 100%.
Tika veikta ceļu segumu atjaunošana sekojošās ielās:
Kārļa iela (daļēji);
Zīļu iela (pilnā apjomā).

G. daļas būvdarbi:
Lupīnu iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 471,88 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 471,88 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Tīklu izbūve veikta 55%.
Mārtiņa iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 992,22 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 453,83 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Tīklu izbūve veikta 100%.
Indrānu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 1151,49 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 176,60 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 98%.
Melioratoru iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 198,05 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 198,05 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 84%.
Ausekļa iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 1014,09 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 382,92 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 81%.
Ādama iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 450,40 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 77,71 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Ausekļa iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 209,00 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 209,00 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, spiedvada hidrauliskā pārbaude. Tīklu izbūve veikta 100%.
Mārtiņa iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 404,90 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 404,90 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, spiedvada hidrauliskā pārbaude. Tīklu izbūve veikta 100%.
Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Ausekļa ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas Ae-KSS-1 izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija izbūvēta 100%.
Tika veikta ceļu segumu atjaunošana sekojošās ielās:
Mārtiņa iela (daļēji);
Ausekļa iela (daļēji).

Oktobra un Novembra mēnesī kanalizācijas izbūves darbi projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” ietvaros turpināsies.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”


Satiksmes organizācijas shēma Peldu, Rīgas un Lejas ielā, Ikšķilē.

Publicēts: Piektdiena, 18.Oktobris 2019 11.40

A, B, C būvniecības zonu shēmu skatīt šeit.
D, E, F, G būvniecības zonu shēmu skatīt šeit.

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”:
1) no 2019.gada 21.oktobra līdz  2019.gada 23.oktobrim tiks apgrūtināta transporta kustība Rīgas ielas un Peldu ielas krustojumā.
2) no 2019.gada 24.oktobra līdz  2019.gada 25.oktobrim tiks slēgta transporta kustība Lejas ielā, posmā no Peldu ielas līdz Puķu ielai.

Satiksmes organizācijas shēmu skatīt šeit.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”


Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Publicēts: Trešdiena, 2.Oktobris 2019 12.00

Šobrīd aktīvi norisinās ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta” realizācija – turpinās centralizēto kanalizācijas tīklu un atzaru izbūve Ikšķiles pilsētas ielās, kanalizācijas sūkņu staciju montāža. Apakšzemes tīklu izbūves darbi lielākajā daļā ielu ir pabeigti, savukārt ceļu un ielu segumu atjaunošana turpinās un pilnībā tiks pabeigti līdz inženiertīklu nodošanai ekspluatācijā 2020.gada pavasarī. Lai nodrošinātu ielu izmantošanu līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai, tiek veikti ceļa klātnes uzturēšanas darbi  – grants–šķembu maisījuma kārtas uzbēršana un planēšana. Arī turpmāk līdz būvdarbu pabeigšanai, iespēju robežās, segums tiks uzturēts, tāpēc lūdzam izturēties ar sapratni pret esošo situāciju.

Ar ceļu būves firmu SIA “Binders” noslēgtā līguma noteikumi paredz, ka būvdarbu veicējam pēc būvdarbu pabeigšanas pienākums atjaunot ielu segumu tādā stāvoklī un ar tādu segumu, kāds tas bija pirms būvdarbu veikšanas. Izvērtējot ielu, kurās notiek būvdarbi, asfalta seguma stāvokli un pašvaldības budžeta iespējas, projekta ietvaros atsevišķu ielu asfalta segums tiks atjaunots pilnā apjomā, līdz ar ko šiem darbiem papildus iepirkuma procedūra nav nepieciešama.

Neskatoties uz to, ka  lielā daļā ielu būvdarbi ir pabeigti, pieslēgties pie izbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem varēs tikai pēc inženiertīklu nodošanas ekspluatācijā, par ko iedzīvotājiem tiks paziņots.

SIA “Ikšķiles māja”


Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Publicēts: Otrdiena, 1.Oktobris 2019 13.53

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, būvniecības darbi notiek A, B, C un D, E, F, G daļā (skatīt attēlu Nr.1, skatīt attēlu Nr.2)
(Atskaites periods no 01.04.2019. līdz 31.08.2019.)

No 2018.gada 13.augusta līdz 2019.gada 31.augustam ir veikti sekojoši būvdarbi:

A. daļas būvdarbi:
A daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli kopumā 4980,42 m.
KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100% pabeigts).
Pabeigti atliktie darbi, izņemot ceļa seguma atjaunošana un labiekārtošana Pils ielā.

B. daļas būvdarbi:
Cauruļvadu izbūve 100%. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 3307 m.
KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100%).
Tika veikta ceļu seguma atjaunošana:
Papeļu iela (pilnā apjomā);
Lībiešu iela (daļēji);
Dārza iela (daļēji);
Ozola iela (pilnā apjomā).

C. daļas būvdarbi:
Cauruļvadu izbūve 100%. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 4630 m.
KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100%).
Tika veikta ceļu seguma atjaunošana:
Asaru iela (pilnā apjomā);
Ošu iela (pilnā apjomā).

D. daļas būvdarbi:
Ziedu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 534,18 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 212,68 m. Veikti grunts sablīvējuma testi un CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 97%.
Tika veikta ceļu seguma atjaunošana:
Dīķa iela (daļēji);
Magoņu iela (daļēji);
Vārpu iela (daļēji).

E. daļas būvdarbi:
Lejas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 402,50 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 6,34 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 68%.
Priežu iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 136,20 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 35,90 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Birzes iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 295,43 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 16,78 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Priežu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 541,20 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 59,23 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Pilskalna iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 311,39 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 110,66 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Pakalnu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 115,85 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 4,74 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Īsā iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 388,07 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 110,22 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Viršu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 206,54 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 17,55 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Rītumpes iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 168,50 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 168,50 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 57%.
Rītiņu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 466,39 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 285,40 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Birzes iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 188,90 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 30,04 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Līvciema iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 207,56 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 138,74 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 36%.
EL tīklu izbūve Birzes ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas EL tīklu izbūve. Darbu izpilde 100%.
EL tīklu izbūve Priežu ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas EL tīklu izbūve. Darbu izpilde 100%.
Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Birzes ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas Bi-KSS-1 izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija izbūvēta 100%.
Tika veikta ceļu segumu atjaunošana sekojošās ielās:
Miera iela (daļēji);
Īsā iela (daļēji);
Pakalnu iela (daļēji);
Viršu iela (daļēji);
Pilskalna iela (daļēji).

F. daļas būvdarbi:
Kārļa iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 373,91 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 313,93 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 93%.
Kārļa iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 9,25 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 9,25 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Kārļa ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas Ka-KSS-2 izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija izbūvēta 75%.

G. daļas būvdarbi:
Māras iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 1155,70 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 502,38 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Mārtiņa iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 538,39 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 526,60 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 54%.
Indrānu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 974,89 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 314,45 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 83%.
J.Mazura iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 376,02 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 306,99 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Ogres iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 69,20 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 69,20 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Ausekļa iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 631,17 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 631,17 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Tīklu izbūve veikta 51%.
Ādama iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 372,69 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 310,29 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 83%.
Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Ausekļa ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas Au-KSS-3 izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija izbūvēta 75%.
Tika veikta ceļu segumu atjaunošana sekojošās ielās:
Māras iela (daļēji);
Indrānu iela (daļēji);
Ādama iela (daļēji);
Celmu iela (daļēji);
Gaiļu iela (daļēji);
Lauku iela (daļēji);
Zvaigžņu iela (daļēji);
Saules iela (daļēji).

Septembra un Oktobra mēnesī kanalizācijas izbūves darbi projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” ietvaros turpināsies.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”


Satiksmes organizācijas shēma Melioratoru ielā, Ikšķilē.

Publicēts: Pirmdiena, 30.septembris 2019 15.40

Ir uzsākti inženierkomunikācijas izbūves darbi  Melioratoru ielā, Ikšķilē.

Nelielā ceļa posmā būs uzstādīta ceļa zīme “Braukt aizliegts”, apbraucamais ceļš – pa Skolas un Pārbrauktuves ielām.

Ceļu būves firma SIA “BINDERS” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

Satiksmes organizācijas shēma.

SIA “Ikšķiles māja”


Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Publicēts: Pirmdiena, 2.septembris 2019 12.30

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, būvniecības darbi notiek A, B, C un D, E, F, G daļā (skatīt attēlu Nr.1, skatīt attēlu Nr.2)
(Atskaites periods no 01.04.2019. līdz 31.07.2019.)

No 2018.gada 13.augusta līdz 2019.gada 31.jūlijam ir veikti sekojoši būvdarbi:

A. daļas būvdarbi:
A daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli kopumā 4980,42 m.
KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100% pabeigts).
Pabeigti atliktie darbi, izņemot ceļa seguma atjaunošana un labiekārtošana Pils ielā.

B. daļas būvdarbi:
Dārza iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 736,14 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 357,24 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.

C. daļas būvdarbi:
Jāņa Kugas iela –
Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 591,52 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 44,01 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Ķiršu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 522,81 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 44,11 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Ievu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 561,05 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 62,08 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Ābolu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 498,58 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 22,55 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Alkšņu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 92,22 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 5,5 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.

D. daļas būvdarbi:
Ziedu iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 779,15 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 256,46 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļēji veikta cauruļvada hidrauliskā pārbaude. Tīklu izbūve veikta 95%.
Rožu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 135,26 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 24,77 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.

E. daļas būvdarbi:
Lejas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 396,16 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 8,95 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 67%.
Priežu iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 100,30 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 6,71 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 73%.
Priežu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 481,97 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 304,84 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 89%.
Pilskalna iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 200,73 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 73,81 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 62%.
Rītiņu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 180,99 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 180,99 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 36%.
Birzes iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 158,86 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 156,66 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 67%.
EL tīklu izbūve Lejas ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas EL tīklu izbūve. Darbu izpilde 100%.
Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Lejas un Priežu ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas Le-KSS-3 un Pr-KSS-2 izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija Le-KSS-3 izbūvēta 100%. Kanalizācijas sūkņu stacija Pr-KSS-2 izbūvēta 75%.

F. daļas būvdarbi:
Kārļa iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 59,98 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 59,98 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 15%.
Cīruļu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 222,48 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 59,70 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Zīļu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 261,29 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 261,29 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Strazdu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 62,90 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 62,90 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Stacijas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 105,31 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 105,31 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.

G. daļas būvdarbi:
Māras iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 653,32 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 653,32 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 56%.
Mārtiņa iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 11,79 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 11,79 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 1%.
Indrānu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 660,44 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 660,44 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 56%.
Celmu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 250,87 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 203,88 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 97%.
J.Mazura iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 69,03 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 69,03 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 18%.
Lauku iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 153,67 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 153,67 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 95%.
Ādama iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 62,40 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 62,40 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 14%.
Celmu (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 96,85 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 96,85 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 90%.
Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Mārtiņa ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas Mr-KSS-5 izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija Mr-KSS-5 izbūvēta 75%.

Augusta un septembra mēnesī kanalizācijas izbūves darbi projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” ietvaros turpināsies.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”


Satiksmes organizācijas shēma Peldu ielā, Ikšķilē.

Publicēts: Pirmdiena, 2.septembris 2019 11.10

A, B, C būvniecības zonu shēmu skatīt šeit.
D, E, F, G būvniecības zonu shēmu skatīt šeit.

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”:
1) no 2019.gada 5.septempbra līdz  2019.gada 6.septembrim tiks ierobežota kustība Rīgas un Peldu ielas krustojumā.
2) no 2019.gada 9.septempbra līdz  2019.gada 8.novembrim tiks slēgta Peldu iela.

 

Satiksmes organizācijas shēmas Peldu ielā skatīt šeit.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”


Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Publicēts: Pirmdiena, 29.jūlijs 2019 11.45

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, būvniecības darbi notiek A, B, C un D, E, F, G daļā (skatīt attēlu Nr.1, skatīt attēlu Nr.2)
(Atskaites periods no 01.04.2019. līdz 30.06.2019.)

No 2018.gada 13.augusta līdz 2019.gada 30.jūnijam ir veikti sekojoši būvdarbi:

A. daļas būvdarbi:
A daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli kopumā 4980,42 m.
KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100% pabeigts).
Pabeigti atliktie darbi, izņemot ceļa seguma atjaunošana un labiekārtošana Pils ielā.

B. daļas būvdarbi:
Dārza iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 378,90 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 340,80 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 50%.
Lībiešu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 1578,74 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 141,32 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.

C. daļas būvdarbi:
Jāņa Kugas iela –
Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 547,51 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 29,34 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 91%.
Stadiona iela:
Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 400,72 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 82,73 m. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Ķiršu iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 516,20 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 156,60 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 89%.
Ievu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 498,97 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 113,86 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 88%.
Ābolu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 476,03 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 7,55 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 94%.
Alkšņu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 86,72 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 42,87 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 91%.

D. daļas būvdarbi:
Ziedu iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 522,69 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 109,75 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 64%.
Skolas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 67,30 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 67,30 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Rožu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 110,49 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 110,49 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 81%.
Ziedu iela (K1) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 321,50 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 222,35 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 58%.

E. daļas būvdarbi:
Līvciema iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 69,89 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 69,82 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 12%.
Birzes iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 278,65 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 278,65 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 93%.
Priežu iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 93,59 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 93,59 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 69%.
Priežu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 177,13 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 177,13 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 33%.
Īsā iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 277,85 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 79,68 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 71%.
Smilšu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 282,23 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 162,59 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 93%.
Rasas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 308,73 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 50,42 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 88%.
Pakalnu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 111,11 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 111,11 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 81%.
Birzes iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 2,2 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 2,2 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 1%.

F. daļas būvdarbi:
Paparžu iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 55,4 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 55,4 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Cīruļu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 162,78 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 162,78 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.Tīklu izbūve veikta 73%.

G. daļas būvdarbi:
Saules iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 153,71 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 28,78 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Gaiļu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 136,42 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 136,42 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Zvaigžņu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 150,62 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 10,7 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Celmu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 46,99 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 46,99 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 18%.

Jūlija un augusta mēnesī kanalizācijas izbūves darbi projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” ietvaros turpināsies.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”

 


Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Publicēts: Trešdiena, 3.jūlijs 2019 16.20

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, būvniecības darbi notiek A, B, C un D, E, F, G daļā (skatīt attēlu Nr.1, skatīt attēlu Nr.2)
(Atskaites periods no 01.04.2019. līdz 31.05.2019.)

No 2018.gada 13.augusta līdz 2019.gada 31.maijam ir veikti sekojoši būvdarbi:

A. daļas būvdarbi:
A daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli kopumā 4980,42 m.
Pabeigti atliktie darbi, izņemot ceļa seguma atjaunošana un labiekārtošana Pils ielā.

B. daļas būvdarbi:
Papeļu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 926,53 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 39,16 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Lībiešu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 1437,74 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 542,32 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 90%.
Sadzīves kanalizācijas sūkņu satacija Papeļu ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas Pa-KSS-1 pieslēgšana un pārbaude. KSS atrodas darba režīmā. Tika veikta instruktāža. Darbu izpilde 100%.

C. daļas būvdarbi:
Jāņa Kugas iela –
Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 518,17 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 271,76 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 87%.
Raudu iela:
Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 97,22 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 15,15 m. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Ķiršu iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 359,60 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 16,07 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 66%.
Ievu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 385,11 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 12,22 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 68%.
Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija Krasta ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas Pa-KSS-1 pieslēgšana un pārbaude. KSS atrodas darba režīmā. Tika veikta instruktāža.

D. daļas būvdarbi:
Ziedu iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 112,94 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 112,94 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 14%.
Ganu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 491,18 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 0,58 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Magoņu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 218,55 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 48,39 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 62%.
Ziedu iela (K1) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 99,15 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 90,62 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 18%.

E. daļas būvdarbi:
Lejas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 387,21 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 8,34 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 66%.
Lejas iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 92,92 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 92,92 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 34%.
Miera iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 406,91 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 406,91 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Īsā iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 198,17 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 198,17 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 51%.
Smilšu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 119,64 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 119,64 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 39%.
Rasas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 258,31 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 193,47 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 73%.
Skuju iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 145,10 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 25,00 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Viršu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 188,99 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 25,14 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 91%.

F. daļas būvdarbi:
Madaru iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 69,20 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 3,46 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Paegļu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 226,92 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 1,00 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Egļu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 427,47 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 10,20 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikti seguma atjaunošanas darbi. Tīklu izbūve veikta 100%.
EL tīklu izbūve Paegļu ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas El tīklu izbūve. Veikti seguma atjaunošanas darbi. Darbu izpilde 100%.
EL tīklu izbūve Dzelzceļa ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas El tīklu izbūve. Veikti seguma atjaunošanas darbi. Darbu izpilde 100%.
Sadzīves kanalizācijas spiedvads Dzelzceļa ielā – Tika veikta spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšānas izbūvēts – 76,70 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 6,26 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. TVeikti seguma atjaunošanas darbi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Sadzīves kanalizācijas sūknu stacija Dzelzceļa ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas montāža. Darbu izpilde 75%.
Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Dzelzceļa ielā un  Paegļu ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas Dz-KSS-4 un Pe-KSS-5 pieslēgšanas un pārbaude (100% pabeigtas 2 no 5 paredzētajām). KSS atrodas darba režīmā, tika veitka instruktāža.

Jūnija mēnesī kanalizācijas izbūves darbi projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” ietvaros turpināsies.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”

 


 

Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Publicēts: Otrdiena, 4.jūnijā 2019 12.15

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, būvniecības darbi notiek A, B, C un D, E, F, G daļā (skatīt attēlu Nr.1, skatīt attēlu Nr.2)
(Atskaites periods no 01.04.2019. līdz 30.04.2019.)

No 2018.gada 13.augusta līdz 2019.gada 30.aprīlim ir veikti sekojoši būvdarbi:

A. daļas būvdarbi:
A daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli kopumā 4980,42 m. Atliktos darbus plānots turpināt 2019.gada maijā.

B. daļas būvdarbi:
Papeļu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 887,37 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 66,49 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 95%.
Dārza iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 38,10 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 38,10 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 5%.
Lībiešu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 895,42 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 542,26 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 56%.
Ozolu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 61,54 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 61,54 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Sadzīves kanalizācijas spiedvads Papeļu ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 4,07 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 4,07 m. Veikti grunts sablīvējuma testi un hidrauliskā pārbaude. Tīklu izbūve veikta 100%.
Sadzīves kanalizācijas sūkņu satacija Papeļu ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas montāža. Darbu izpilde 100%.

C. daļas būvdarbi:
Jāņa Kugas iela –
Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 246,41 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 90,47 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 41%.
Ošu iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 60,73 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 60,73 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Kalnu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 129,85 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 129,85 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Stadiona iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 317,99 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 5,02 m.Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 78%.
Sporta iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 238,81 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 46,15 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Alkšņu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 43,85 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 43,85 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 46%.
Ābolu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 468,48 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 277,45 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 93%.
Ievu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 372,89 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 154,17 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 66%.
Sadzīves kanalizācijas speidvads Stadiona ielā – Tika veikta spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšānas izbūvēts 340,74 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 202,27 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija Krasta ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas montāža. Darbu izpilde 75%.

 

D. daļas būvdarbi:
Ziedu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 8,53 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 8,53 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 2%.
Puķu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 78,34 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 46,92 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Ganu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 490,60 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 45,53 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 98%.
Dīķu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 374,46 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 267,21 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 96%.
Vārpu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 183,73 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 183,73 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Magoņu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 170,16 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 170,16 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 48%.
Neļķu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 124,66 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 124,66 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.

E. daļas būvdarbi:
Lejas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 378,87 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 175,17 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 64%.
Rasas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 64,84 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 64,84 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 18%.
Skuju iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 120,10 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 120,10 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 83%.
Viršu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 163,85 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 163,85 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 79%.

F. daļas būvdarbi:
Dainu iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 319,52 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 125,16 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Bērzu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 87,65 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 87,65 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Lakstīgalu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 149,61 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 43,57 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 77%.
Egļu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 417,27 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 60,68 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 94%.
Sadzīves kanalizācijas spiedvads Paegļu ielā – Tika veikta spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšānas izbūvēts – 337,52 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 98,79 m. Veikti grunts sablīvējuma testi un hidrauliskā pārbaude. Tīklu izbūve veikta 100%.
Sadzīves kanalizācijas spiedvads Dzelzceļa ielā – Tika veikta spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšānas izbūvēts – 71,58 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 71,58 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 93%.
Sadzīves kanalizācijas sūknu stacija Dzelzceļa ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas montāža. Darbu izpilde 75%.
Sadzīves kanalizācijas sūknu stacija Paegļu ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas montāža. Darbu izpilde 75%.

Maija mēnesī kanalizācijas izbūves darbi projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” ietvaros turpināsies.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”


Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Publicēts: Piektdiena, 17.maijs 2019 12.30

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, būvniecības darbi notiek A, B, C un D, E, F, G daļā (skatīt attēlu Nr.1, skatīt attēlu Nr.2)
(Atskaites periods no 01.02.2019. līdz 31.03.2019.)

No 2018.gada 13.augusta līdz 2019.gada 31.martam ir veikti sekojoši būvdarbi:

A. daļas būvdarbi:
A daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli kopumā 4980,42 m. Atliktos darbus plānots turpināt 2019.gada aprīlī.

B. daļas būvdarbi:
Papeļu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 820,88 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 136,50 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 88%.
Lībiešu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 353,16 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 76,83 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 22%.

C. daļas būvdarbi:
Asaru iela –
Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 102,22 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 102,22 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Ķīšu iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 65,48 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 65,48 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Raudu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 82,07 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 82,07 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Kraujas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 153,85 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 17,77 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Stadiona iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 312,97 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 56,45 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 77%.
Krasta iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 91,92 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 31,50 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Vimbu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 89,87 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 2,88 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Sporta iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 192,66 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 192,66 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 80%.
Bumbieru iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 149,94 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 11,55 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Ābolu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 191,03 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 191,03 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 38%.
Ievu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 218,72,03 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 68,89 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 39%.
Sadzīves kanalizācijas speidvads Stadiona ielā – Tika veikta spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšānas izbūvēts 138,47 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 71,01 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 41%.
Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija Krasta ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas montāža. Darbu izpilde 75%.

 

D. daļas būvdarbi:
Ziedu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 8,53 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 8,53 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 2%.
Puķu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 31,42 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 31,42 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 39%.
Ganu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 445,07 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 143,67 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 89%.

E. daļas būvdarbi:
Lejas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 203,70 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 51,37 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 35%.

F. daļas būvdarbi:
Dainu iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 194,36 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 194,36 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 61%.
Krūmu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 43,41 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 43,41 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Paegļu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 225,92 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 66,56 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Madaru iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 65,74 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 65,74 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Egļu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 356,59 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 217,13 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Sadzīves kanalizācijas spiedvads Paegļu ielā – Tika veikta spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšānas izbūvēts – 238,73 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 76,60 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 70%.
Sadzīves kanalizācijas spiedvads Dzelzceļa ielā – Tika veikta spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšānas izbūvēts – 71,58 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 71,58 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 93%.

Aprīļa mēnesī kanalizācijas izbūves darbi projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” ietvaros turpināsies.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”


Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Publicēts: Ceturdiena, 2.maijs 2019 9.30

A, B, C būvniecības zonu shēmu skatīt šeit.
D, E, F, G būvniecības zonu shēmu skatīt šeit.

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, 2019.gada maija mēnesī būvniecības darbi turpinās:

 1. Lībiešu ielā (B.daļa).
 2. Dīķu ielā (D.daļa).
 3. Ziedu ielā (D.daļa).
 4. Magoņu ielā (D.daļa).
 5. Skuju ielā (E.daļa).
 6. Rasas ielā (E.daļa).
 7. Rasas ielā (E.daļa).
 8. Miera ielā (E.daļa).
 9. Ozolu ielā (C.daļa).
 10. J.Kugas ielā (C.daļa).
 11. Zvaigžņu ielā (G.daļa).
 12. Paegļu ielā (F.daļa).
 13. Seguma atjaunošanas darbi (A. un F.daļas).

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”


Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Publicēts: Pirmdiena, 18.mar 2019 13.10

A, B, C būvniecības zonu shēmu skatīt šeit.
D, E, F, G būvniecības zonu shēmu skatīt šeit.

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, 2019.gada 20.martā būvniecības darbi sāksies – Ievu ielā.

Satiksmes organizācijas shēmas Ievu ielā skatīt šeit.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”


Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Publicēts: Otrdiena, 12.mar 2019 14.15

A, B, C būvniecības zonu shēmu skatīt šeit.
D, E, F, G būvniecības zonu shēmu skatīt šeit.

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, 2019.gada 12.martā būvniecības darbi sāksies Ābolu ielā un Ķīšu ielā.

Satiksmes organizācijas shēmas:
1. Ābolu ielā skatīt šeit.
2. Ķīšu ielā skatīt šeit.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”


Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

 • Publicēts: Pirmdien, 25.feb 2019 11.40

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, būvniecības darbi notiek A, B, C, D un E daļā (skatīt attēlu Nr.1, skatīt attēlu Nr.2)
(Atskaites periods no 01.01.2019. līdz 31.01.2019.)

No 2018.gada 13.augusta līdz 2019.gada 31.janvārim ir veikti sekojoši būvdarbi:

A. daļas būvdarbi:
A daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli kopumā 4980,42 m. Atliktos darbus plānots turpināt 2019.gada aprīlī.

B. daļas būvdarbi:
Papeļu
iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 684,38 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 169,45 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļeji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 74%.
Lībiešu iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 276,33 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 152,31 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 17%.

C. daļas būvdarbi:
Ķiršu iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 343,53 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 70,03 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 63%.
Robežu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 261,56 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 9,15 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta CCTV inspekcija. Daļeji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Mālu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 143,82 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 105,05 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Kraujas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 136,08 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 90,22 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 88%.
Stadiona iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 256,52 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 163,06 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 41%.
Krasta iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 60,42 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 60,42 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 64%.
Vimbu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 86,99 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 86,99 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 97%.
Jāņa Kugas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 155,94 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 155,94 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 26%.
Bumbieru iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 138,39 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 139,39 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 92%.
Sadzīves kanalizācijas speidvads Stadiona ielā – Tika veikta spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšānas izbūvēts 67,46 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 67,46 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 92%.

 

D. daļas būvdarbi:
Birzes iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 121,74 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 72,81 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Mērnieku iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 268,01 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 23,84 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta CCTV inspekcija. Daļeji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 91%.
Ganu iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 301,40 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 160,18 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 61%.
Dīķu iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 107,25 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 107,25 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 27%.

E. daļas būvdarbi:
Laivinieku iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 335,69 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 150,31 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 83%.
Pilskalna iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 126,92 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 32,37 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 39%.
Lejas iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 152,33 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 152,33 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 26%.

F. daļas būvdarbi:
Lakstīgalu iela
– Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 106,04 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 106,04 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 83%.
Skanuļu iela
– Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 65,98 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 65,98 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 89%.
Paegļu iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 159,36 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 159,36 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 69%.
Bērzu un Pakalnu iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 139,09 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 139,09 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Egļu iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 139,46 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 139,46 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 31%.
Sadzīves kanalizācijas spiedvads Paegļu ielā – Tika veikta spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšānas izbūvēts – 162,13 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 162,13 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 48%.

Februāra mēnesī kanalizācijas izbūves darbi projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” ietvaros turpināsies.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”


Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Publicēts: Piektdiena, 25.jan 2019 14.00

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, būvniecības darbi notiek A, B, C, D un E daļā (skatīt attēlu Nr.1, skatīt attēlu Nr.2)
(Atskaites periods no 01.12.2018. līdz 31.12.2018.)

No 2018.gada 13.augusta līdz 2018.gada 31.decembrim ir veikti sekojoši būvdarbi:

A. daļas būvdarbi:
A daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli kopumā 4980,42 m. Atliktos darbus plānots turpināt 2019.gada aprīlī.

B. daļas būvdarbi:
Papeļu
iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 514,93 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 102,49 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta CCTV inspekcija. Daļeji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 46%.
Lībiešu iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 124,02 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 124,02 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 8%.

C. daļas būvdarbi:
Ķiršu iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 273,50 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 169,43 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta CCTV inspekcija. Daļeji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 50%.
Robežu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 252,41 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 252,41 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta CCTV inspekcija. Daļeji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Mālu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 38,77 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 38,77 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 34%.
Kraujas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 45,86 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 45,86 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 30%.
Stadiona iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 96,43 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 96,43 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 24%.
Krasta iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 60,42 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 60,42 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 64%.

D. daļas būvdarbi:
Birzes iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 48,93 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 48,93 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 39%.
Mērnieku iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 244,17 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 244,17 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta CCTV inspekcija. Daļeji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 91%.
Ganu iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 141,22 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 141,22 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 28%.

E. daļas būvdarbi:
Laivinieku iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 185,38 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 185,38 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 46%.
Pilskalna iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 94,55 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 94,55 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 29%.

Janvāra mēnesī kanalizācijas izbūves darbi projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” ietvaros turpināsies.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”


Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Publicēts: Pirmdiena, 14.jan 2019 15.25

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, 2018.gada janvārī būvniecības darbi sāksies D, E, F, G būvniescības zonās.

D, E, F, G būvniecības zonu shēmu skatīt šeit.

Satiksmes organizācijas shēmas D, E, F, G būvniecības zonās –
1. Lībiešu ielā (no Papeļu ielas līdz Dārza ielai) skatīt šeit.
2. J.Kugas ielā (no Rīgas ielas līdz Ābolu ielai) skatīt šeit.
3. Miera iela, Pakalnu iela, Priežu ielas posms skatīt šeit.


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”


Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Publicēts: Ceturtdiena, 3.jan 2019 10.46

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, 2018.gada janvārī būvniecības darbi sāksies D, E, F, G būvniescības zonās.

D, E, F, G būvniecības zonu shēmu skatīt šeit.

Satiksmes organizācijas shēmas D, E, F, G būvniecības zonās –
1. Vimbu ielā skatīt šeit.
2. Bumbieru ielā skatīt šeit.
3. Paegļu iela skatīt šeit.
4. Miera iela skatīt šeit.
5. Lakstīgalu ielā un Ceriņu ielā skatīt šeit.
6. Dīķu iela skatīt šeit.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”


Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Publicēts: Trešdienu, 2.jan 2019 14.52

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, būvniecības darbi notiek A, B un C daļā (skatīt attēlu)
(A
tskaites periods no 01.11.2018. līdz 30.11.2018.)

No 2018.gada 13.augusta līdz 2018.gada 30.novembrim ir veikti sekojoši būvdarbi:

A. daļas būvdarbi:
Priedaines iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 482,09 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 55,18 m. Samontētas akas DN400 – 7 gab, akas DN630 – 4 gab. Veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve pabeigta 100%.
Vairoga iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 364,29 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 2,89 m. Samontētas akas DN630 – 5 gab, akas DN1000 – 1 gab. Veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve pabeigta 100%.
Kārklu iela (Aizvēju – Priedaines) – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 229,67 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 107,37 m. Veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve pabeigta 100%.
Pils iela – Veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve pabeigta 100%.
Upes iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 757,02 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 313,27 m. Samontētas akas DN400 – 4 gab, akas DN630 – 1 gab. Veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve pabeigta 100%.
Uzvaras iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 587,11 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 259,58 m. Samontēta aka DN400 – 1 gab. Veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve pabeigta 100%.
Spiedvads – Tika veikta kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš Darbu uzsākšanas izbūvēts 395,30 m, tai skaitā, atskaites periodā – 395,30 m. Veikti grunts sablīvējuma testiVeikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve pabeigta 100%.
Kanalizācijas sūkņu stacija Priedaines ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas Pr-KSS-1 montāža. Darbi izpildīti 100%.
Elektroapgāde, ārējie tīkli Priedaines ielā – Tika veikta ārējo tīklu montāža. Darbi izpildīti 100%.

B. daļas būvdarbi:
Paleļu
iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 412,44 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 225,27 m. Daļeji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 44%.

C. daļas būvdarbi:
Ķiršu iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš Darbu uzsākšanas izbūvēts 104,07 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 104,7 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta CCTV inspekcija. Daļeji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 18%.
Ievu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš Darbu uzsākšanas izbūvēts 149,83 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 149,83 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta CCTV inspekcija. Daļeji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 27%.

Decembra mēnesī kanalizācijas izbūves darbi turpināsies A, B un C daļā (skatīt attēlu).

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”


Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Publicēts: Trešdienu, 12.dec 2018 12.14

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, 2018.gada decembrī būvniecības darbi sāksies D, E, F, G būvniescības zonās.
D, E, F, G būvniecības zonu shēmu skatīt šeit.

Satiksmes organizācijas shēmas C, D, E būvniecības zonās –
1. Rasas ielā skatīt šeit.
2. Birzes ielā skatīt šeit.
3. Lejas ielā un Mālu ielā skatīt šeit.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”


Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” ietvaros izbūvēto kanalizācijas kolektora atzaru pieslēgumu nekustamajiem īpašumiem.

Publicēts: Trešdiena, 5.dec 2018 12.00

Atbilstoši Būvniecības likuma 21.pantā noteiktajam,  ka būvi aizliegts izmantot līdz tās pieņemšanai ekspluatācijā, Ikšķiles pilsētas iedzīvotājiem būs iespēja pieslēgt savu nekustamo īpašumu pie izbūvētajiem kanalizācijas kolektora atzariem  tikai pēc kanalizācijas tīklu nodošanas ekspluatācijā.
Par izbūvēto kanalizācijas tīklu nodošanas ekspluatācijā termiņiem tiks paziņots papildus.

Lai veiktu pieslēgumu ir nepieciešams:
– fiziskas vai juridiskas personas  IESNIEGUMS tehnisko noteikumu izsniegšanai;
– pilnvara, ja tehniskos noteikumus nepieprasa objekta īpašnieks;
– zemes gabala robežu plāns;
– zemes gabala shēma ar jauno tīklu plānoto izvietojumu;
– visu kopīpašnieku rakstveida piekrišana vai kopīgs tehnisko noteikumu pieprasījums, ja zeme ir kopīpašumā un zemesgrāmatā īpašuma tiesības nostiprinātas uz domājamo daļu (LR Civillikuma 1067., 1068.pants);
– zemes nomas līgums (kopija), ja tehniskos noteikumus pieprasa nomnieks.

Papildus informācija par pieslēgumu veikšanu pa tālruņa nr. 27333124 vai rakstīt uz e-pasta adresi: ugis.plaudis@ikskilesmaja.lv

SIA „Ikšķiles māja”


Publicēts: Pirmdiena, 3.dec 2018 16.40

Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, 2018.gada decembrī būvniecības darbi sāksies D, E, F, G būvniescības zonās.
D, E, F, G būvniecības zonu shēmu
skatīt šeit.

Satiksmes organizācijas shēmas D, E, F, G būvniecības zonās –
1. Lībiešu ielā skatīt šeit.
2. Stadiona, Asaru, Vimbu, Sporta ielās skatīt šeit – shēma Nr.1., shēma Nr.2.
3. Ganu, Rožu, Vārpu, Ziedu ielā skatīt šeit.
4. Pilskalna ielā skatīt šeit.
5. Laivinieku ielā skatīt šeit.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”


Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Publicēts: Trešdiena, 21 Nov 2018 14 : 10

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, būvniecības darbi notiek A un B daļā (skatīt attēlu)
(A
tskaites periods no 01.10.2018. līdz 31.10.2018.)

A. daļas būvdarbi:
No 2018.gada 13.augusta līdz 2018.gada 31.oktobrim ir izbūvēti kanalizācijas cauruļvadi:

Aizvēju iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 106,59 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 12,11 m. Veikta pilna ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve pabeigta 100%.
Ābeļu iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 263.95 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 8,51 m. Samontētas akas DN400 – 2 gab. Veikta pilna ceļa seguma atjaunošana.     Tīklu izbūve pabeigta 100%.
Priedaines iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 426,91 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 83,23m. Samontētas akas DN400 – 7 gab, akas DN630 – 4 gab. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana.Tīklu izbūve veikta 82%.
Vairoga iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 361,40 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 115,79 m. Samontētas akas DN630 – 5 gab, akas DN1000 – 1 gab. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 99%.,
Kārklu iela (Ozolu – Upes) – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 363,08m kanalizācijas cauruļvadu. samontētas akas DN400 – 4 gab. Tika veikta ceļa seguma atjaunošana, braucamai daļai uzlikts asfaltbetons un bruģakmens. Tīklu izbūve pabeigta 100%
Kārklu iela (Aizvēju – Priedaines) – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 122,3 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 122,3 m. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 52%.
Pils iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 554,6 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 146,62 m. Samontētas akas DN400 – 14 gab, akas DN630 – 4 gab. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve pabeigta 100%.
Senatnes iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 459,99 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 262,60 m. Samontētas akas DN400 – 2 gab, akas DN630 – 4 gab. Veikta ceļa seguma atjaunošana, braucamai daļai uzlikts asfaltbetons. Tīklu izbūve pabeigta 100%.
Upes iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 443,75 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 303,77 m. Samontētas akas DN400 – 4 gab, akas DN630 – 1 gab. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 40%.
Uzvaras iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 327,53 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 327,53m. Samontēta aka DN400 – 1 gab. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 55%.
Rīgas iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 416, 73 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 114,35 m. Samontētas akas DN400 – 13 gab, akas DN630 – 3 gab. Veikta ceļa seguma atjaunošana, braucamai daļai uzlikts asfaltbetons. Tīklu izbūve pabeigta 100%.

B. daļas būvdarbi:
Paleļu
iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 187,17 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 187,17 m. Daļeji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 20%.

Novembra mēnesī kanalizācijas izbūves darbi turpināsies A un B daļā (skatīt attēlu).

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”


Informācija saistībā ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Publicēts: Pirmdien, 22 Okt 2018 9 : 45

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, no 13.augusta būvniecības darbi notiek A daļā (skatīt attēlu).

A daļa:

1.1. Sadzīves kanalizācijas izbūve Kārklu ielā;
1.2. Sadzīves kanalizācijas izbūve Senatnes ielā;
1.3. Sadzīves kanalizācijas izbūve Upes ielā;
1.4. Sadzīves kanalizācijas izbūve Vairogu ielā;
1.5. Sadzīves kanalizācijas izbūve Pils ielā;
1.6. Sadzīves kanalizācijas izbūve Uzvaras ielā;
1.7. Sadzīves kanalizācijas izbūve Rīgas ielā;
1.8. Sadzīves kanalizācijas izbūve Aizvēja ielā;
1.9. Sadzīves kanalizācijas izbūve Ābeļu ielā;
1.10. Sadzīves kanalizācijas izbūve Priedaines ielā;
1.11. KSS- 1 gab., elektroapgādes un spiedvada tīkli.

No 13.augusta līdz 30.septembrim ir izbūvēti kanalizācijas cauruļvadi:
Aizvēju ielā – 95 metri;
Ābeļu ielā – 255 metri, samontētas akas DN400 – 2 gab;
Priedaines ielā – 343 metri, samontētas akas DN400 – 7 gab, akas DN630 – 4 gab;
Vairoga ielā – 246 metri, samontētas akas DN630 – 5 gab, akas DN1000 – 1 gab;
Kārklu ielā – 363 metri, samontētas akas DN400 – 4 gab;
Pils ielā – 408 metri, samontētas akas DN400 – 14 gab, akas DN630 – 4 gab;
Senatnes ielā – 197 metri, samontētas akas DN400 – 2 gab, akas DN630 – 4 gab;
Upes ielā – 140 metri, samontētas akas DN400 – 4 gab, akas DN630 – 1 gab;
Uzvaras ielā – 12 metri, samontēta aka DN400 – 1 gab;
Rīgas ielā – 302 metri, samontētas akas DN400 – 13 gab, akas DN630 – 3 gab.

Minētajās ielās ir veikta tranšeju aizbēršana ar smilti un tās sablīvēšana, daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana.
Oktobra mēnesī kanalizācijas izbūves darbi turpināsies A daļā (skatīt attēlu).

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”


Satiksmes ierobežojumi Ikšķilē Kārklu, Vairoga, Pils, Rīgas ielā un Uzvaras ielā.

Publicēts: Piektdien, 7 Sept 2018 13 : 10

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, tiks uzsākti būvdarbi:

 • No 10.septembra tiks uzsākti būvniecības darbi  – Uzvaras  ielā no Upes ielas līdz PII “Ķiparu nams” un uz pretējo pusi atbilstoši Shēmai nr2. Būvniecības darbus plānots veikt līdz 2.novembrim.

Būvniecības darbi turpinās:

 • Rīgas ielā,
 • Pils ielā,
 • Senatnes ielā,
 • Aizvēja ielā,
 • Ābeļu ielā,
 • Priedaines ielā,
 • Kārklu ielā posmā no Upes ielas līdz Ozolu ielai,
 • Vairogu ielā posmā no Pils ielas līdz Upes ielai. Būvdarbus veic Ceļu būves firma SIA „Binders”. Atbildīgais būvdarbu vadītājs Vasilijs Bikovs tālruņa nr. 67810579.

Vēršam uzmanību, ka būvdarbu laikā būs satiksmes ierobežojumi un aicinām iedzīvotājus iepazīties ar satiksmes organizācijas shēmu: Shēma nr1, Shēma nr2

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”


Satiksmes ierobežojumi Ikšķilē Kārklu, Vairoga, Pils un Rīgas ielā.

Publicēts: Pirmdiena, 27 Aug 2018 13 : 06

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, tiks uzsākti būvdarbi:

 • No 28.augusta līdz 12.oktobrim – Pils ielā,
 • No 28.augusta līdz 19.oktobrim – Senatnes ielā,
 • No 5.septembra transportlīdzekļu kustībai tiks slēgta Rīgas iela.

Būvniecības darbi turpinās:

 • Aizvēja ielā,
 • Ābeļu ielā,
 • Priedaines ielā,
 • Kārklu ielā posmā no Upes līdz Ozolu ielai,
 • Vairogu ielā posmā no Pils ielas līdz Upes ielai.

Būvdarbus veic Ceļu būves firma SIA „Binders”. Atbildīgais būvdarbu vadītājs Vasilijs Bikovs tālruņa nr. 67810579.

Vēršam uzmanību, ka būvdarbu laikā būs satiksmes ierobežojumi un aicinām iedzīvotājus iepazīties ar satiksmes organizācijas shēmu: Šeit

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”


Satiksmes ierobežojumi Ikšķilē Aizvēja, Ābeļu, Priedaines, Senatnes, Kārklu un Vairogu ielā.

Publicēts: Otrdiena, 7 Aug 2018 13 : 57

Šī gada 13. augustā  un 20.augustā īstenojnot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” tiks uzsākti būvdarbi:

 • 13.augustā – Aizvēja ielā,
 • 13.augustā – Ābeļu ielā,
 • 13.augustā – Priedaines ielā,
 • 20.augustā – Senatnes ielā,
 • 20.augustā – Kārklu ielā,
 • 20.augustā – Vairogu ielā.

Būvdarbus veiks Ceļu būves firma SIA „Binders”. Atbildīgais būvdarbu vadītājs Vasilijs Bikovs tālruņa nr. 67810579.

Vēršam uzmanību, ka būvdarbu laikā būs satiksmes ierobežojumi un aicinām iedzīvotājus iepazīties ar satiksmes organizācijas shēmu: Šeit

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”


Informācija Ikšķiles pilsētas iedzīvotājiem, saistībā ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanas uzsākšanu.

Publicēts: Ceturtdiena, 2 Aug 2018

Informējam, ka, lai paplašinātu Ikšķiles ūdenssaimniecības sistēmu un nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvus centralizētās kanalizācijas pakalpojumus, SIA „Ikšķiles māja” kā pasūtītājs ir uzsācis ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu, kura ietvaros ir noslēgts līgums par kanalizācijas tīklu izbūvi Ikšķiles pilsētā. Līguma realizācijas laikā tiks izbūvēti cauruļvadi pa ielām un atzari līdz Jūsu zemes gabala robežām. Visa projekta būvdarbu veikšana Ikšķiles pilsētā plānota līdz 2020.gada aprīlim.

Plānotie būvdarbi A daļā (skatīt attēlu) sāksies 2018.gada:

 • 13.augustā – Aizvēja ielā,
 • 13.augustā – Ābeļu ielā,
 • 13.augustā – Priedaines ielā,
 • 20.augustā – Senatnes ielā,
 • 20.augustā – Kārklu ielā,
 • 20.augustā – Vairogu ielā.

Būvdarbus veiks Ceļu būves firma SIA „Binders”. Atbildīgais būvdarbu vadītājs Vasilijs Bikovs tālruņa nr. 67810579.

Pēc kanalizācijas tīklu izbūves un nodošanas ekspluatācijā, būs iespēja pieslēgt savu nekustamo īpašumu pie kanalizācijas vadu atzariem.
SIA „Ikšķiles māja” izsniegs  tehniskos noteikumus Jūsu īpašuma pievienošanai pilsētas kanalizācijas tīkliem pēc ielu seguma atjaunošanas un  topogrāfisko uzmērījumu iesniegšanas Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldē.

Sīkāka informācija par pieslēgšanās iespējām pieejama SIA “Ikšķiles māja” mājas lapā: http://www.ikskilesmaja.lv/ vai zvanot pa tālruni nr. 27333124.

 

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”


Notika pirmā darbu uzsākšanas sanāksme projektam “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta”.

Publicēts: Ceturtdiena, 19 Jūlijs 2018

Ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu Ikšķilē tiks īstenots projekts “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta”, kura ietvaros tiks veikta kanalizācijas tīklu un jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve.

Pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem, būvdarbus veiks Ceļu būves firma SIA “Binders”, būvuzraudzību nodrošinās SIA “Akorda”, savukārt autoruzraudzību –  SIA “Firma L4”. Būvdarbi tiks veikti saskaņā ar SIA “Firma L4” izstrādāto projektu. Projekta pasūtītājs ir Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja”.

Lai sekmīgi ritētu apjomīgie būvdarbi, visas iesaistītās puses šodien, 19. jūlijā Ikšķiles novada pašvaldībā apsprieda dokumentācijas iesniegšanas termiņus un kārtību, kā arī tika noteiktas atbildīgās personas par katru būvdarbu jomu.

Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš sanāksmes dalībniekiem novēlēja sekmīgu sadarbību un atgādināja, ka Ikšķiles pašvaldība vienmēr ir gatava uzklausīt visu iesaistīto pušu viedokļus projekta realizācijas laikā. Viņš atzina, ka šis ir viens no lielākajiem projektiem Ikšķilē, kam arī noteikta prioritāte daudzu citu būvdarbu vidū. “Novēlu jums radošu kopdarbu, lai tiktu iegūts labākais rezultāts pilsētai, novadam un tā iedzīvotājiem,” sacīja I.Trapiņš.

Projekta realizācijas kopējās izmaksas sastāda 6 672 022.20 EUR (bez PVN), tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums 4 593 281.14 EUR. Plānotais projekta realizācijas laiks ir 2020.gada aprīlis.


Projekts “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta”

Publicēts: Ceturtdiena, 12 Jūl 2018 14 : 10

Ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu Ikšķilē tiks īstenots projekts “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta”, kura ietvaros tiks veikta kanalizācijas tīklu un jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve.

Šobrīd notiek sagatavošanās darbi būvdarbu uzsākšanai. Pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem, būvdarbus veiks Ceļu būves firma SIA “Binders”, būvuzraudzību nodrošinās SIA “Akorda”, savukārt autoruzraudzību SIA “Firma L4”. Būvdarbi tiks veikti saskaņā ar SIA “Firma L4” izstrādāto projektu.

Projekta realizācijas kopējās izmaksas sastāda 6 672 022.20 EUR (bez PVN), tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums 4 593 281.14 EUR.


Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēts Otrdiena, 05 Jūnijs 2018 15:40


Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta” realizācijai tiek veikta piegādātāju atlase

Publicēts Otrdiena, 10 Aprīlis 2018 16:55

Lai veiksmīgi realizētu projektu “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta”, nepieciešams veikt piegādātāju – būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības veicēju atlasi. Patreiz noris iepirkums būvuzņēmēja atlasei, – pretendenti savus piedāvājumus var iesniegt līdz š.g. 7.maijam. Pretendenti būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanai savus piedāvājumus jau ir iesnieguši, iepirkumu komisija veic rūpīgu piedāvājumu izvērtēšanu.

Autoruzraudzības veicējs izraudzīts atklātā konkursa “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība kanalizācijas tīklu izbūvei projekta “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta” ietvaros” rezultātā, to veiks SIA “Firma L4”.

Projekta ietvaros paredzēta jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu un to elementu izbūve – 25.5 km pašteces kanalizācijas tīklu, 3 km kanalizācijas spiedvadu un 19 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība. Tāpat plānota vienas kanalizācijas sūkņu stacijas un 0.8 km kanalizācijas spiedvada pārbūve.


Paziņojums par iepirkuma 2018/2-AK/KF pārtraukšanu

Publicēts Piektdiena, 09 Marts 2018 15:19

Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles Māja” iepirkumu komisija informē,ka iepirkums “Kanalizācijas tīklu izbūve Ikšķilē projekta “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta ietvaros”,iepirkuma identifikācijas numurs INP SIA Ikšķiles Māja 2018/2-AK/KF,tiek pārtraukts.


Paziņojums par iepirkuma procedūru

Publicēts Trešdiena, 14 Februāris 2018 15:30

Pasūtītājs (finansējuma saņēmējs):
Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja”, reģistrācijas Nr.40103416198, adrese: Dainu iela 1A-1, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052
Kontaktpersona:
Juris Rudens, tālrunis 20258575, e-pasts: juris.rudens@ikskilesmaja.lv
Projekta nosaukums un numurs:
ES Kohēzijas fonda līdzfinansēts projekts “Ikšķiles ūdenssaimniecības II kārta”, Nr.5.3.1.0/17/I/027
Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Ikšķiles ūdenssaimniecības II kārta” ietvaros, identifikācijas Nr.SIAIM 2018/3/KF
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Kanalizācijās tīklu un sūknētavu būvniecības uzraudzība
Iepirkuma dokumentu pieejamība internetā un saņemšana:
Iepirkumu dokumentācija ir pieejama interneta vietnē www.ikskilesmaja.lv sadaļā Iepirkumi. Iepirkuma dokumentāciju bez maksas var saņemt Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja” birojā darba dienās no 8.00 līdz 13.00.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš:
Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja” birojs Dainu ielā 1A-1, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, LV-5052 līdz 2018.gada 7.martam plkst. 10.00.

Paziņojums par iepirkuma procedūru Word dokumentā


Parakstīts līgums par projekta “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta” īstenošanu

Publicēts Piektdiena, 05 Janvāris 2018 15:31

Parakstīts līgums par projekta “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta” īstenošanu

Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likumu un atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība“ 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojuma kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumi”, starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja” 2017. gada 29. novembrī noslēgts līgums par projekta “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta” īstenošanu.