Par administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību.

Par administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību.

Pašvaldības pārziņā ir tai piederošie ceļi, ielas, parki, skvēri, ietves, ēkas, būves, komunikācijas, kapi un tamlīdzīgi īpašumi. Pašvaldībai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2 punktu, jāgādā par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu; atkritumu savākšanas un izvešanas kontroli).

Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja”, saskaņā ar deleģēšanas līgumu, veic visas iepriekšminētās darbības. Uzņēmuma rīcībā ir pietiekama materiāli tehniskā bāze, lai spētu nodrošināt minēto funkciju izpildi.

SIA “Ikšķiles māja”