Pašreiz ekspluatācijā esošā komercuzskaites mēraparāta (skaitītāja) mezgla izbūves shēma.

Pašreiz ekspluatācijā esošā komercuzskaites mēraparāta (skaitītāja) mezgla izbūves shēma.

Par ūdens komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi vai pārbūvi

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs (turpmāk — pakalpojumu sniedzējs) — persona (komersants vai iestāde), kas sniedz noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojumus pakalpojumu sniegšanas teritorijā;

ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs (turpmāk — pakalpojumu lietotājs) — nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā — visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu pakalpojuma līgumu;

komercuzskaites mēraparāts — ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošs ūdens daudzuma vai notekūdeņu daudzuma skaitītājs, kas uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā un tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem;

komercuzskaites mēraparāta mezgls — ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa (cauruļvadu, noslēgarmatūras un citu veidgabalu sistēma), kas paredzēta komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai un izbūvēta piederības robežā vai — normatīvajos aktos noteiktos gadījumos — ārpus piederības robežas;

piederības robeža — robeža starp ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajām centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām un ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā (dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā) vai valdījumā esošajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām;

MK noteikumu Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”  26.punkts nosaka, ka  pieslēguma ierīkošanai nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentu izstrāde, ūdensapgādes ievada un kanalizācijas izvada, kā arī komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve vai pārbūve tiek veikta par nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem atbilstoši kārtībai, kas noteikta normatīvajos aktos būvniecības jomā.

Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 9.pants nosaka Pakalpojumu sniedzēja pienākumus un tiesības.
Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 10.pants nosaka Pakalpojumu lietotāja pienākumus un tiesības.

Pašreiz ekspluatācijā esošā komercuzskaites mēraparāta (skaitītāja)
mezgla izbūves shēma

Komercuzskaites mēraparāta (skaitītāja) mezgla izbūves shēmu skatīt: Šeit

INPSIA “Ikšķiles māja”