Par īres maksas izmaiņām.

Par īres maksas izmaiņām.

Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja” informē, ka ievērojot likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 pantu, 12.pantu, 13.pantu, un pamatojoties uz 28.11.2018. Ikšķiles novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 13 “Par pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu”, no 2019.gada 1.jūlija dzīvojamām telpām, kuras pieder Ikšķiles novada pašvaldībai, tiks aprēķināta īres maksa, piemērojot peļņas normu 2% apmērā no dzīvojamā fonda vidējās kadastrālās vērtības, atbilstoši labiekārtojuma grupai. Likums par dzīvojamo telpu īri paredz, ka īres maksa sastāv no divām daļām – apsaimniekošanas izdevumiem un peļņas daļas. Apsaimniekošanas izdevumi ietver mājas kopīpašuma daļā veicamos remontus, siltumnoturības uzlabošanas pasākumu apmaksu, amortizāciju, sanitāro kopšanu (ja tāda tiek nodrošināta) un citus ar mājas pārvaldīšanu saistītus izdevumus. Savukārt peļņas daļu dzīvokļa īrnieks maksā izīrētājam par viņa īpašuma lietošanu. Līdz šim maksājums par īres peļņas daļu netika aprēķināts.

SIA “Ikšķiles māja” paziņo, ka no 2019.gada 1.jūlija, tiks piemērotas sekojošas izmaksas uz 1 (vienu) m2 mēnesī, katrā labiekārtojuma grupā:

  • labiekārtots dzīvoklis – 0.43 EUR 1 (vienu) m2;
  • daļēji labiekārtots dzīvoklis – 0.16 EUR1 (vienu) m2;
  • dzīvoklis bez ērtībām – 0.10 EUR1 (vienu) m2.

Ar 2018.gada 28.novembra Ikšķiles novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 13 “Par pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu”, var iepazīties tīmekļvietnē https://www.ikskile.lv/index.php/lv/pasvaldiba/dome/domes-sedes.