Kā pievienoties pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.

Kā pievienoties pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.

Kā pievienoties pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.

skatīt: Ikšķiles pilsētas esošās kanalizācijas sistēmas (PDF).

Realizējot ES Kohēzijas fonda projektu “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības 1.kārta”, par Eiropas Savienības un Ikšķiles novada pašvaldības līdzekļiem tika izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli, radot daļai novada iedzīvotāju iespēju izmantot no jauna izbūvētās komunikācijas.
Aicinām iedzīvotājus aktīvi izmantot iespēju lietot kvalitatīvu dzeramo ūdeni un it sevišķi pievienoties kanalizācijas sistēmai. Sīkāk par pakalpojumu pieejamību var uzzināt SIA “Ikšķiles māja”, Dainu ielā 1A-1, Ikšķilē personīgi vai pa tālruni 27333124.

Lai saņemtu tehniskos noteikumus, nepieciešami šādi dokumenti:
– fiziskas vai juridiskas personas  IESNIEGUMS tehnisko noteikumu izsniegšanai;
– pilnvara, ja tehniskos noteikumus nepieprasa objekta īpašnieks;
– zemes gabala robežu plāns (kopija);
–  zemesgrāmatas apliecība (kopija);
– zemes gabala shēma ar jauno tīklu plānoto izvietojumu;
– visu kopīpašnieku rakstveida piekrišana vai kopīgs tehnisko noteikumu pieprasījums, ja zeme ir kopīpašumā un zemesgrāmatā īpašuma tiesības nostiprinātas uz domājamo daļu (LR Civillikuma 1067., 1068.pants);
– zemes nomas līgums (kopija), ja tehniskos noteikumus pieprasa nomnieks.
Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīta papildus informācija.

Pēc minēto dokumentu iesniegšanas un objekta apsekošanas tehniskie noteikumi tiks sagatavoti un izsniegti 20 dienu laikā. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.
Pēc tehnisko noteikumu saņemšanas jāizņem atļauja par tiesībām veikt rakšanas darbus novada teritorijā (veidlapa A). Šo atļauju izsniedz Ikšķiles novada pašvaldība.
Pēc atļaujas saņemšanas drīkst sākt cauruļvadu izbūves darbus sava īpašuma teritorijā. Īpašnieks sava īpašuma robežās tīklus var izbūvēt pašu spēkiem.
Pievienojumu pie inženiertīkliem drīkst veikt tikai SIA “Ikšķiles māja” norīkota pārstāvja klātbūtnē. Tikai pēc inženiertīklu izbūves pārbaudes veikšanas īpašnieks drīkst aizbērt tehnoloģisko būvbedri. Plānotā pakalpojuma uzskaitei jāuzstāda skaitītājs.
Uzmanību! Notekūdeņu sistēmā atļauts ievadīt tikai sadzīves notekūdeņus.
Pēc cauruļvadu izbūves un skaitītāja uzstādīšanas jāierodas SIA “Ikšķiles māja”, Dainu ielā 1A-1, Ikšķilē (darba laiks pirmdienās 8.00-13.00 13.30-19.30; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.00-13.00 13.30-16.30; piektdienās 8.00-13.00) un jānoslēdz līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu (ūdensapgāde un/vai kanalizācijas novadīšana).
Sīkāku informāciju par līgumu slēgšanu, tarifiem un norēķiniem var saņemt pa tālruni 65030316, e-pasta adrese: birojs@ikskilesmaja.lv vai ierodoties personīgi SIA “Ikšķiles māja” birojā Dainu ielā 1A-1, Ikšķilē.

SIA “Ikšķiles māja”