Informē SIA “Clean R”.

Informē SIA “Clean R”.

SIA “Clean R” informē par izmaiņām maksā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.