Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, Dzīvokļa īpašuma likums, Māju vecākie.

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, Dzīvokļa īpašuma likums, Māju vecākie.

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums noteic, ka dzīvojamās mājas kopīpašnieki vai dzīvokļu īpašumu mājā – dzīvokļu īpašnieki, pamatojoties uz likumā noteiktajā kārtībā īpašnieku pieņemtu lēmumu, pilnvaro vienu personu, kas var būt arī pārvaldnieks, pakalpojuma līguma noslēgšanai. Pilnvarotā persona slēdz pakalpojuma līgumu visu dzīvojamās mājas īpašnieku vārdā.

Dzīvokļa īpašuma likums noteic, ka dzīvokļu īpašnieku kopība, noslēdzot attiecīgu līgumu, var pilnvarot citu personu izlemt kopības kompetencē esošus jautājumus. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam, ja “par” balsojuši dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv vismaz divas trešdaļas no mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem.

Mājas vecākais – dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē ar balsojumu pilnvarota persona, kas

  • darbojas kā vidutājs starp dzīvokļu īpašniekiem un mājas pārvaldnieku;
  • ziņo dzīvojamās mājas apsaimniekotājam par konstatētajiem bojājumiem mājā vai kādā no tās daļām vai arī par apstākļiem, kas varētu izraisīt bojājumus;
  • seko remontdarbu kvalitātei;
  • pārzina mājas apsaimniekošanas finanses;
  • apkopo dzīvokļu īpašnieku priekšlikumus un dara tos zināmus pārvaldniekam;
  • informē iedzīvotājus par pasākumiem mājā un tos arī organizē;
  • ja dzīvokļu īpašnieki akceptējuši, saņem atlīdzību par padarīto darbu.

 

INP SIA “Ikšķils māja”