Aicinām iedzīvotājus iesaistīties novadu reformā.

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties novadu reformā.

Administratīvi teritoriālā iedalījuma modeļa izstrādei Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Ministrija) aicina (vēstule Nr. 1-132/5278, 31.05.2019.) Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novadu domes deputātus uz konsultācijām par Ogres novada apvienoto administratīvo teritoriju. Konsultācijas  notiks šī gada 18. jūlijā Ogres novada domes ēkā. Darba kārtībā ir paredzēta diskusija ar pašvaldību domju deputātiem, lai uzklausītu viedokļus, komentārus un atbildētu uz deputātu jautājumiem.

Ņemot vērā, ka Ministrija uz tikšanos aicina tikai deputātus, nevis pašus iedzīvotājus, un lai Ikšķiles novada intereses pēc iespējas plašāk un pilnvērtīgāk tiktu pārstāvētas šādā konsultāciju formātā, Ikšķiles novada pašvaldība aicina ikšķiliešus iesniegt konstruktīvus un pamatotus priekšlikumus, skaidri un precīzi formulētus jautājumus, kurus uzdot Ministrijas pārstāvjiem tikšanās reizē Ogrē. Jautājumus lūgums sūtīt līdz 15. jūlijam uz e-pastu: dome@ikskile.lv.

Ikšķiles novada pašvaldībai joprojām ir būtiski rīkoties novada iedzīvotāju interesēs, noskaidrojot un uzklausot Ikšķiles novada iedzīvotāju viedokli un redzējumu par novada administratīvās teritorijas maiņu. Šādi tiek sniegta iespēja paust savu viedokli un sniegt savu ieguldījumu administratīvi teritoriālā iedalījuma pilnveidē.

 

Informācijai: Saeima šā gada 21. marta sēdē pieņēma vienbalsīgu lēmumu turpināt 1998. gadā iesākto teritoriālo reformu un līdz 2021. gadam izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām. Vienlaikus Saeimas lēmumā uzdots Ministru kabinetam pēc konceptuālā ziņojuma par administratīvi teritoriālo iedalījumu sagatavošanas un konsultācijām ar pašvaldībām (saskaņā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantu) izstrādāt un līdz 2019. gada 1. decembrim iesniegt Saeimā attiecīgu likumprojektu.

Ministru kabinets 2019. gada 14. maija sēdē izskatīja informatīvo ziņojumu “Par sabiedriskajai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli” (prot. Nr. 23, 24.§) un nolēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – Ministrija) uzdot organizēt un nodrošināt konsultācijas ar pašvaldībām un sabiedrību par šajā informatīvajā ziņojumā noteikto administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli.  Minētais ziņojums atrodams Ministru kabineta tīmekļa vietnē:

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472896&mode=mk&date=2019-05-14

Avots:www.ikskile.lv